ඔබට අවශය වේයැයි සිතන Sample Specifications කීපයක් අපි මෙහි පල කරමු. සුළු වෙනස්කම් සිදුකල හැකි පරිදි “Word document” ලෙස download කරගත හැක..

Advertisement space available

කාර්‍ය්‍යාලයක් සදහා ලිපි ලේඛණ සකස් කර ගැනීමට අවශය වන පරිඝණකයක්

මේ සදහා අපි ඔබට යෝජනා කරන්නේ Windows Operating System එක සහිත i5 Processor එකක් සහිත පරිඝණකයක්. එතරම් ක්‍රියාකරකම් ප්‍රමාණයක නිරත නොවන්නෙනම් i3 පරිඝණකයක් උවද ප්‍රමණවත් විය හැක..

Download Specification

ආයතනයක (Local Area Network) හෝ අන්තර්ජාලය (Internet) භාවිතා කරමින් වැඩකටයුතු කර ගැනීමට අවශය Laptop/Desktop පරිඝණකයක්.

මේ සදහා ඔබට වැඩිපුරම භාවිතා කිරීමට සිදුවන්නේ Web browser මෘදුකාංගයක් බැවින් Ubuntu වැනි නොමිලයේ භාවිතා කිරීමට හැකි Operating System එකක් ප්‍රමණවත් වේ. නමුත් එය භාවිතා කිරීමේ සුළු දැනුමක් සහ Printer install කිරීමේ දැනුමක් ඔබට අවශය විය හැක. නැතහොත් Windows OS එක භාව්තා කල හැක.

Download Laptop Specification

Download Desktop Specification

තරමක් ඉහල වේගයක් සහිත පරිඝණකයක් උවමනානම්,

Download Laptop Specification

Download Desktop Specification

Advertisement space available

Server පරිඝනකයක් ඔබෙ ආයතනයට අවශය උවහොත්..

සහ පරිඝනක කීපයක මෙහි පලකර තිබෙනවා.

Basic tower model server

Rack model server 1

Rack model server 2

Printer එකක් තෝරගන්න

Laser Black/White or Colour printer Spec

Dot Matrix Printer Spec 1

Dot Matrix Printer Spec 2

Ink jet (tank) printer Spec

Photocopy machine 1

Photocopy machine 2

Advertisement space available

Network Devices කීපයක Specifications

Access point

Network switch